Club

Memberen vum Comité


President :Bauer Maurice

Sekretär : Welter André
Sekretär adjoint :Boden Jean-Marie

Tresorier :Braun Alain

Responsabel fir d'Jugendlecher :Welter André / Mousel Aly

Responsabel fir d'Klassement :Welter André

Responsabel fir d'Fräizäitspiller :Wagner Luc

Memberen :Koehler Théo
Mousel Aly
Wagner Luc