Club

Memberen vum Comité


President :Bauer Maurice

Sekretär : Welter André
Sekretär adjoint :Boden Jean-Marie

Tresorier :Braun Alain

Responsabel fir d'Jugendlecher :Mousel Aly / Welter André

Responsabel fir d'Klassement :Welter André

Responsabel fir d'Fräizäitspiller :Braun Alain

Memberen :Krecké Gast
Koehler Théo
Wagner Luc